Hardlock : ทำความรู้จักเบื่องต้นกับฮาร์ดล็อก สำหรับป้องกันการก็อปปีซอฟต์แวร์ และประสิทธิภาพในการใช้งาน

      หลังจากที่เราได้ใช้เวลาอันยาวนานและแสนลำบากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา แต่หลังจากเราได้นำซอฟต์แวร์ที่อุสาหใช้เวลา แรงกาย แรงสมอง ออกวางจำหน่าย กลับเจอการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ แล้วเราจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรบ้าง ข้อมูลเพิ่มเติม >> 

Comments are closed.