Sentinel RMS : ทำความรู้จักกับภาษาและไฟล์ ที่สามารถใช้งานกับ RMS CodeCover


หลังจากเราได้ทำความรู้จักกับ Sentinel RMS แล้ว ตอนนี้เรามาดูว่าภาษาและและไฟล์ที่รองรับการใช้งานบน Sentinel RMS CodeCover (การล็อกแบบ Shell) มีอะไรบ้าง >>

 

Sentinel RMS : ทำความรู้จักกับ Sentinel RMS (Right Management System) และเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน Sentinel RMS (Right Management System) 


Sentinel RMS คืออะไร!!! Sentinel RMS คือรูปแบบการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือการล็อกซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า ซอฟต์ล็อก โดยจะมีกรรมวิธีและระดับความปลอดภัยที่สูงกว่าการใช้ซอฟต์ล็อกทั่วๆไป ซึ่งจะมีรูปแบบวิธีการใช้งานที่ง่ายๆดังนี้ >>